Katarzyna Kozłowska

Mediator, pedagog specjalny

 

Prowadzi mediacje rodzinne

Wykształcenie

Jest absolwentką wydziału rewalidacji i resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika. Ukończyła zarządzanie potencjałem społecznym i doradztwo personalne. Posiada certyfikat trenera TZA-ART. Jest nauczycielem etyki. Posiada dylom mediatora w sprawach rodzinnych, karnych i w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Została wpisana na listę stałych mediatorów przy sądach okręgowych w Warszawie.

Doświadczenie

Była biegłym sądowym w zakresie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zagrożonych patologią społeczną. Współpracowała z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadząc programy profilaktyczne wśród młodzieży. Pracowała z młodzieżą zagrożoną patologią społeczną w świetlicy socjoterapeutycznej oraz jako konsultant ds. uzależnień w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w ośrodku pomocy społecznej i w noclegowni dla bezdomnych.

Jest czynnym nauczycielem dyplomowanym. Obecnie pracuje jako pedagog specjalny z dziećmi ze spektrum autyzmu i z zaburzeniami zachowania.

Specjalizacja

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych. Specjalizuje się w trudnościach wychowawczych w sytuacjach kryzysowych, w zaburzeniach zachowania, wynikających z autyzmu i nadaktywności psychoruchowej.

Zainteresowała Cie nasza oferta?