Świadome zarządzanie

Nasz Zespół proponuje pomoc dla menedżerów firm, pracujących w wysoko konkurencyjnych dziedzinach biznesu, gdzie stawiane pracownikom zadania, stanowią istotne wyzwania w ich pracy.

Zajmujemy się diagnozą obciążenia pracowników nieproduktywnym stresem oraz badamy występowanie czynników  sprzyjających wypaleniu zawodowemu.

Rekomendujemy i implementujemy sprawdzone działania, zmierzające do poprawy dobrostanu psychicznego pracowników i poprawy ich efektywności pracy.

Nasze rozwiązania dostoswane są do specyficznych warunków w jakich działa Firma, program działań profilaktycznych lub naprawczych jest indywidualnym rozwiązaniem.

Według Instytutu Gallupa, relacja pracowników zaangażowanych do niezaangażowanych u liderów rynkowych wynosi 9.5/1, natomiast w firmach o przeciętnych wynikach na jednego niezaangażowanego pracownika przypada 1,8 zaangażowanego. Firmy o wysokim wskaźniku zaangażowania pracowników uzyskują 3.9 –krotnie większy zwrot na akcji (EPS). Instytut Gallupa, podsumowując badania, szacuje, że brak zaangażowania pracowników powoduje straty w produktywności na poziomie 46%.

Według danych Instytutu z lat 2011–2012 w Polsce tylko 17  proc. pracowników jest zaangażowanych w pracę, 68 proc. to osoby niezaangażowane, a kolejne 15 proc. – aktywnie niezaangażowane, czyli na tyle niezadowolone, że psują wizerunek firmy narzekaniem na swoje miejsce pracy i wykonywane obowiązki.

Stres jest aktywną  reakcją  organizmu na stawiane mu wymagania i odbierane przez niego zagrożenia. Pojawia się jako wynik rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami człowieka a możliwościami ich spełnienia.

Do czynników które wywołują stres u menedżerów zalicza się:  brak czasu, konieczność podejmowania trudnych i pośpiesznych decyzji, problem konfliktu i niejednoznaczności roli, brak równowagi pomiędzy pracą  zawodową  a życiem prywatnym, rozdźwięk pomiędzy głoszonymi przez organizację wartościami a rzeczywistą  ich egzekucją , nadmiar zadań, możliwość utraty pracy, praca pod presją  czasu, wysokie tempo pracy, konieczność pracy w nadgodzinach, utrata  kontroli, nadmierna  kontrola, niskie wynagrodzenie, niesatysfakcjonująca  kariera zawodowa, duża  odpowiedzialność za ludzi i za rzeczy, prac” do późnych godzin wieczornych, zmęczenie przyczyniające się do spadku skutecznego działania, charakter stosunków interpersonalnych na linii menedżer – przełożony i menedżer – podwładny.

Wypalenie jest uporczywym, negatywnym stanem związanym z pracą, występującym u osób ogólnie zdrowych.

Charakteryzuje się on głównie wyczerpaniem, któremu towarzyszy dyskomfort psychiczny i fizyczny, poczucie zmniejszonej skuteczności, obniżona motywacja oraz dysfunkcyjne postawy i zachowania w pracy. Ten stan rozwija się stopniowo. i wynika z rozbieżności między intencjami a realiami zawodu. Wypalenie często jest procesem samonapędzającym się z powodu nieadekwatnych strategii radzenia sobie.